Zasady realizacji zamówień na dane jednostkowe nieidentyfikowalne do celów naukowych

Zbiory danych jednostkowych nieidentyfikowalnych są udostępniane przez Główny Urząd Statystyczny odpłatnie na potrzeby badań naukowych, uniwersytetom i innym instytucjom szkolnictwa wyższego oraz instytutom naukowym prowadzącym badania.
Udostępniane są dane z dziedziny statystyki społecznej oraz spisów powszechnych. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej nie mogą być udostępniane dane statystyczne uzyskane w badaniach statystycznych możliwe do powiązania i zidentyfikowania z konkretną osobą fizyczną oraz informacje i dane statystyczne charakteryzujące wyniki ekonomiczno-finansowe podmiotów gospodarki narodowej prowadzących działalność gospodarczą, jeżeli na daną agregację składa się mniej niż trzy podmioty lub udział jednego podmiotu w określonym zestawieniu jest większy niż trzy czwarte całości.
Jednostką odpowiedzialną w Głównym Urzędzie Statystycznym za udostępnianie danych jednostkowych nieidentyfikowalnych do celów naukowych jest Departament Programowania, Koordynacji Badań i Rejestrów.
Wnioski o udostępnienie danych należy przesyłać na oficjalnym firmowym dokumencie instytucji wnioskującej na:
  • adres mailowy sekretariatu departamentu: Sekretariat-PR@stat.gov.pl
  • lub pocztą tradycyjną na adres: Główny Urząd Statystyczny, Departament Programowania, Koordynacji Badań i Rejestrów, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa.
Wniosek musi zawierać wskazanie zbiorów danych statystycznych, z których będą udostępnione dane do celów naukowych, oraz określenie celów badawczych, do których niezbędne jest wykorzystanie danych jednostkowych nieidentyfikowalnych. Ponadto warunkiem udostępnienia danych jest zobowiązanie wnioskującego ośrodka naukowego do wykorzystania uzyskanych danych jednostkowych nieidentyfikowalnych wyłącznie do realizacji zadań wynikających z celów badawczych określonych we wniosku oraz do nieprzekazywania ich w formie danych jednostkowych nieidentyfikowalnych osobom trzecim. Przy publikacji analiz, artykułów czy opracowań wnioskodawca ma obowiązek podania źródła danych wykorzystanych do celów badawczych.
Złożony przez instytucję wniosek podlega ocenie możliwości jego realizacji przez jednostki autorskie prowadzące badania. Następnie ośrodek badawczy zostaje powiadomiony o koszcie zakupu zamawianych zbiorów. W przypadku akceptacji kosztów przez wnioskodawcę zostaję zawarta umowa pomiędzy GUS a jednostką badawczą, w której określa się warunki udostępnienia, obowiązki naukowców korzystających z danych oraz środki dla zapewnienia poufności danych statystycznych.
Sprawdzone zbiory przekazywane są zamawiającemu na nośniku elektronicznym (płyta CD) lub za pomocą platformy TransGUS - bezpiecznego kanału teleinformatycznego służącego do przekazywania danych w postaci elektronicznej.
Dane ze statystyki społecznej i ze spisów powszechnych udostępniane są na Stanowisku Naukowiec - środowisku informatycznym przeznaczonym do prowadzenia pogłębionych, specjalistycznych analiz dokonywanych przez instytucje naukowo-badawcze lub uczelnie, zlokalizowanym w siedzibie Głównego Urzędu Statystycznego lub urzędu statystycznego (aktualnie w Urzędzie Statystycznym w Łodzi). Możliwość korzystania ze Stanowiska Naukowiec określona jest w umowie zawieranej przez jednostkę naukową z jednostką statystyki publicznej. Wraz z zawartą umową, instytucji naukowo-badawczej lub uczelni korzystającej ze Stanowiska Naukowiec, dostarczane są niezbędne instrukcje techniczne oraz zapewnione zostaje wsparcie merytoryczno-informatyczne.