Wydawca

Główny Urząd Statystyczny jest wydawcą lub współwydawcą trzech czasopism naukowych oraz dwóch serii recenzowanych monografii naukowych.
GUS wydaje „Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician” i „Statistics in Transition new series” we współpracy z Polskim Towarzystwem Statystycznym, natomiast „Przegląd Statystyczny” („Statistical Review”) we współpracy z Komitetem Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk.