W najnowszym numerze „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician”

W nr. 1/2023 „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician” znalazły się trzy artykuły poświęcone badaniom, których wyniki mogą mieć szerokie zastosowanie – od inwestycji na giełdzie po politykę społeczną.

Wybuch pandemii COVID-19 wstrząsnął światową gospodarką. W pierwszej połowie 2020 r. inwestorzy zaczęli uciekać od wszelkich ryzykownych aktywów. Z badania przeprowadzonego przez Bartłomieja Lisickiego wynika, że ta gwałtowna zmiana zachwiała akcjami największych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, uznawanych dotychczas za bezpieczniejsze od mniejszych podmiotów. W swojej pracy Wpływ pandemii COVID-19 na ryzyko rynkowe akcji mierzone współczynnikiem beta Lisicki dowodzi też, że wskaźnik, którym się posłużył, może być przydatnym narzędziem do określenia aktualnego poziomu ryzyka rynkowego akcji polskich emitentów w czasach niestabilności na rynkach kapitałowych, a tym samym pozwalać na przyjęcie odpowiedniej strategii w zakresie doboru aktywów do portfeli inwestorów.

Autorki dwóch pozostałych artykułów zamieszczonych w tym numerze „WS” podejmują ważne tematy społeczne. Karolina Bolesta w pracy Principal component analysis of older people registered as unemployed in public employment offices poszukuje przyczyn dezaktywizacji zawodowej osób starszych. Dostrzega, że w podjęciu decyzji o rezygnacji z pracy kluczową rolę odgrywa wykształcenie w połączeniu z ostatnio wykonywanym zawodem. Istotne są również stan zdrowia i sytuacja rodzinna. Ta prawidłowość dotyczy wszystkich badanych grup: emerytów, rencistów, osób w wieku emerytalnym, osób pobierających świadczenie przedemerytalne oraz całej populacji. Biorąc pod uwagę, że przyczyny ekonomiczne mają w tym wypadku większe znaczenie niż uwarunkowania prawne, być może trzeba zmienić podejście do oceny skuteczności programów ukierunkowanych na potrzeby osób starszych. Z kolei Małgorzata Ćwiek i Agnieszka Wałęga badają sytuację osób z niepełnosprawnością. W artykule Wydatki na zdrowie w gospodarstwach domowych z osobami niepełnosprawnymi zwracają uwagę, że gospodarstwa, do których należą takie osoby, mają do dyspozycji niższy dochód niż pozostałe gospodarstwa, a ponoszą większe wydatki na ochronę zdrowia. W sytuacji znacznego wzrostu cen, jaki nastąpił w 2022 r., można się spodziewać, że nie będą dysponować wystarczającymi środkami na ten cel, a w efekcie kondycja zdrowotna osób z niepełnosprawnością może się pogorszyć. To może następnie doprowadzić do spadku (i tak już niskiego) poziomu ich aktywności ekonomicznej, co odbije się na sytuacji materialnej tych osób i może skutkować wykluczeniem społecznym. Zdaniem autorek, aby zapobiec przewidywanym konsekwencjom, trzeba potraktować ten problem priorytetowo.

Warto zapoznać się nie tylko z artykułami omówionymi powyżej, lecz także z informacją o nowych nabytkach Centralnej Biblioteki Statystycznej oraz nowościach wydawniczych GUS, o których piszą Dorota Kierska i Joanna Sadowy.

Numer jest dostępny na stronie https://ws.stat.gov.pl/Issue/2023/1. Zachęcamy do lektury.