Nowe zeszyty „The Review of Income and Wealth” oraz „Statistical Journal of the IAOS”

W grudniu 2022 r. zostały opublikowane nowe numery czasopism „The Review of Income and Wealth” oraz „Statistical Journal of the IAOS”. Oba periodyki są otwarte dla autorów z całego świata i prezentują bogatą tematykę z zakresu statystyki i nauk pokrewnych. Główny Urząd Statystyczny wspiera ich rozwój jako członek instytucji założycielskich: Międzynarodowego Stowarzyszenia na rzecz Badań nad Dochodem i Zamożnością (International Association for Research in Income and Wealth – IARIW) i Międzynarodowego Stowarzyszenia Statystyki Publicznej (International Association for Official Statistics – IAOS).

W nr. 68(4) „The Review of Income and Wealth” czytelnicy znajdą m.in. artykuł poświęcony roli big data w efektywnym pozyskiwaniu danych o gospodarce, jak również prace na temat statystyki produktywności, nowych towarów oraz mobilności wynagrodzeń i nierówności płacowych w Stanach Zjednoczonych. Dwa artykuły odnoszą się do badań prowadzonych w Chinach na temat nierówności szans zdrowotnych wśród ludzi starszych oraz wpływu zmniejszania skali ubóstwa na osiągnięcia szkolne dzieci. Innymi tematami podejmowanymi w tym numerze są metody pomiaru ubóstwa i nierówności, zmniejszanie skali ubóstwa poprzez dążenie do Milenijnych Celów Rozwoju oraz redystrybucja dochodów w różnych krajach.

Spis treści i wybrane artykuły są dostępne pod adresem: https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14754991.

W nr. 38(4) „Statistical Journal of the IAOS” część artykułów skupia się na różnych aspektach pandemii COVID-19, takich jak postpandemiczna sytuacja gospodarstw domowych w Europie, innowacje wprowadzone w czasie pandemii, wyzwania, jakie pandemia postawiła przed statystyką publiczną, oraz metody szacowania zakażeń koronawirusem podczas masowych wydarzeń. Znalazły się tutaj również prace podejmujące tematykę spisową, m.in. dotyczące wyzwań związanych ze spisami ludności, z którymi mierzą się organizatorzy tych badań w różnych krajach. Pozostałe artykuły odnoszą się do takich zagadnień, jak: etyczne podejście do danych w zdigitalizowanym świecie, metody uzupełniania luk w danych dotyczących zdrowia, statystyka małych obszarów jako narzędzie do udoskonalania szacunków opartych na danych z ankiet, ubóstwo wśród dzieci w Afryce Południowej, innowacyjne podejścia do mierzenia ubóstwa, europejski handel online, wpływ szacunków lokalnych parytetów siły nabywczej na dane makroekonomiczne, dane skanowane, struktura wydatków konsumpcyjnych oraz związek pomiędzy wskaźnikami edukacji a wskaźnikami dotyczącymi gospodarki, prawa i rozwoju ludzkiego.

Cały numer w otwartym dostępie można znaleźć pod adresem: https://content.iospress.com/journals/statistical-journal-of-the-iaos/38/4.

Zapraszamy do lektury.