W najnowszym numerze „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician”

W nr. 2/2023 „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician” zamieszczono prace z zakresu koniunktury konsumenckiej i mieszkalnictwa, a także artykuł dotyczący podstaw prowadzenia badań naukowych, czyli formułowania hipotez badawczych.

W badaniu omówionym w pracy Backward assessments or expectations: what determines the consumer confidence index more strongly? Panel model based on the CCI of European countries Małgorzata Grzywińska-Rąpca i Aneta Ptak-Chmielewska postawiły pytanie, co silniej determinuje wskaźnik zaufania konsumentów (CCI) – oceny wsteczne czy oczekiwania. Autorki sprawdziły także, czy różnice pomiędzy krajami (przekrojowo) i różnice czasowe (efekty szeregów czasowych) są znaczące.

Kamil Nowak, autor artykułu „Differentia specifica” mieszkalnictwa w Polsce na arenie międzynarodowej, podjął próbę porównania sytuacji mieszkaniowej w Polsce oraz krajach UE i OECD. Zwrócił przy tym uwagę na ograniczenia w prowadzeniu analiz porównawczych w tym obszarze, a zwłaszcza na brak spójnej metodologii badania bezdomności, brak aktualnych informacji i niedostępność danych dla niektórych krajów.

W pracy Applying propositional calculus of formal logic to formulate research hypotheses in management sciences Aleksander Pabian przedstawił propozycję wykorzystania rachunku zdań logiki formalnej do tworzenia hipotez badawczych w naukach o zarządzaniu. Zastosowanie takiej procedury powinno zapewnić zrozumiałość i logiczność hipotezy oraz jej zgodność z regułami językowymi.

W lutowym wydaniu czasopisma znalazła się ponadto polemika Mirosława Szredera z artykułem Mirosława Błażeja i Emilii Gosińskiej Dylematy związane z estymacją dominanty wynagrodzeń, opublikowanym w nr. 12 „WS” z 2022 r.

Warto również zapoznać się z zestawieniem nowości wydawniczych GUS z ubiegłego miesiąca.

Numer jest dostępny na stronie https://ws.stat.gov.pl/Issue/2023/2. Zapraszamy do lektury.