The United Nations World Data Forum 2023

Światowe Forum Organizacji Narodów Zjednoczonych na Temat Danych odbędzie się w dniach 24–27 kwietnia 2023 r. w Hangzhou. Strategiczne kierownictwo nad wydarzeniem objęła Grupa Wysokiego Szczebla ds. Partnerstwa, Koordynacji i Budowy Potencjału Statystyki w celu Realizacji Agendy 2030 na rzecz Zrównoważonego Rozwoju. Jej zadaniem jest nakreślenie wytycznych dotyczących organizacji Forum, które odbywa się pod auspicjami Komisji Statystycznej ONZ i jest organizowane we współpracy z krajami członkowskimi, partnerami międzynarodowymi i społecznościami grup zainteresowanych. Celem Forum jest wspieranie współpracy, stymulowanie na wysokim szczeblu politycznego i finansowego wsparcia dla produkcji danych oraz wyznaczanie drogi do wytwarzania coraz lepszej jakości statystyk na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Program wydarzenia obejmuje cztery główne obszary tematyczne:

  • innowacje i współpraca w zakresie tworzenia statystyk lepszej jakości i nikogo niewykluczających: integracja danych i wykorzystanie różnych źródeł danych oraz metodologii;
  • maksymalizacja wartości danych i ich wykorzystania w celu podejmowania właściwszych decyzji: efektywniejsza analiza danych i ich trafniejsze komunikowanie w celu pełnego spożytkowania statystyk dla poprawy jakości życia poprzez zapewnienie wszystkim reprezentacji, szacunku i włączenia;
  • budowanie zaufania i respektowanie zasad etycznych w sferze danych: opracowanie zasad zarządzania danymi w celu osiągnięcia równowagi pomiędzy ich pełnym wykorzystaniem a ochroną prywatności i praw do danych;
  • nowe trendy i współpraca na rzecz rozwoju systemów zbierania danych: wspieranie globalnych, regionalnych, krajowych i lokalnych zbiorów danych w realizacji kapsztadzkiego globalnego planu działania (Cape Town Global Action Plan), w tym zrównoważonego finansowania programów dotyczących danych i statystyki na wszystkich poziomach organizacji.

Więcej informacji: https://unstats.un.org/unsd/undataforum/index.html.