W najnowszym numerze „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician”

W nr. 3/2023 „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician” opublikowano trzy artykuły.

Agnieszka Kopańska, autorka pracy Impact of the ageing of populations on local government revenues and expenditures, zbadała, jak starzenie się mieszkańców wpływa na dochody i wydatki gmin. Omówiła zmiany demograficzne w gminach, opierając się na danych z BDL, oraz przeprowadziła analizę ekonometryczną (regresję z efektami stałymi) danych panelowych za lata 2004–2019 uzyskanych ze sprawozdań budżetowych zbieranych przez Ministerstwo Finansów.

W badaniu omówionym w artykule Application of multivariate statistical analysis to assess the implementation of Sustainable Development Goal 8 in European Union countries Beata Bieszk-Stolorz i Krzysztof Dmytrów sprawdzili stopień realizacji jednego z Celów Zrównoważonego Rozwoju – Godna praca i wzrost gospodarczy – w krajach członkowskich Unii Europejskiej w latach 2002–2021. Szczególną uwagę poświęcili okresom kryzysowym: kryzysowi finansowemu z lat 2007–2009 i pandemii COVID-19 panującej w latach 2020–2021. Autorzy wykorzystali dane Eurostatu i zastosowali metody wielowymiarowej analizy statystycznej: analizę skupień metodą k-średnich i porządkowanie liniowe metodą TOPSIS.

Koncepcja systemu informacji o bezpieczeństwie i zdrowiu w miejscu pracy to temat artykułu Jerzego Auksztola. Autor przedstawił propozycję pełnej automatyzacji procesu zbierania danych w badaniach warunków pracy i wypadków przy pracy, opracowaną zgodnie z zasadami zarządzania Lean. Główne założenie koncepcji polega na tym, że przedsiębiorca – jako źródło informacji – byłby zobowiązany prowadzić zbiór danych o warunkach pracy w formie elektronicznej i udostępniać jego zawartość w sposób zautomatyzowany wszystkim uprawnionym interesariuszom.

Warto zapoznać się również z Nowościami wydawniczymi w zbiorach Centralnej Biblioteki Statystycznej oraz Wydawnictwami GUS. Luty 2023.

Numer jest dostępny na stronie https://ws.stat.gov.pl/Issue/2023/3. Zapraszamy do lektury.