51. Sesja Komisji Statystycznej ONZ

51. Sesja Komisji Statystycznej Organizacji Narodów Zjednoczonych (United Nations Statistical Commission) odbędzie się 3–6 marca 2020 r. w siedzibie ONZ w Nowym Jorku. Komisja Statystyczna składa się z 24 krajów – członków ONZ, którzy wybierani są przez Radę Gospodarczą i Społeczną ONZ (United Nations Economic and Social Council, ECOSOC) na zasadach sprawiedliwego podziału geograficznego. Kadencja trwa cztery lata.

Robocza agenda sesji wskazuje następujące zagadnienia do omówienia oraz uzgodnienia: dane i wskaźniki do Agendy Zrównoważonego Rozwoju 2030, koordynacja programów statystycznych, przyszłość statystyki gospodarczej, rachunki narodowe, handel międzynarodowy i statystyka przedsiębiorstw, wskaźniki cen, Międzynarodowy Program Porównawczy (ICP), rachunki ekonomiczne środowiska, statystyka wsi i rolnictwa, statystyka demograficzna, rejestry cywilne i ruch naturalny ludności, statystyka zdrowia, statystyka płci, statystyka dotycząca uchodźców, statystyka rządów, pokoju i bezpieczeństwa, regionalny rozwój statystyki, podstawowe zasady statystyki publicznej, zarządzanie i modernizacja systemów statystycznych, statystyka informacji i technologii komunikacyjnych, big data, integracja informacji statystycznych i geoprzestrzennych, otwarte dane, metody robocze Komisji Statystycznej oraz Światowy Dzień Statystyki. Podczas sesji przekazane zostaną również informacje dotyczące: kontynuacji i rozwinięcia decyzji Rady Gospodarczej i Społecznej oraz Zgromadzenia Ogólnego, krótkoterminowej statystyki gospodarczej, statystyki cen, statystyki usług, statystyki środowiska, statystyki niepełnosprawności oraz statystyki rozwoju społecznego.

51. Sesja Komisji Statystycznej będzie się toczyć w językach: arabskim, chińskim, angielskim, francuskim, rosyjskim i hiszpańskim; również dokumentacja zostanie zapisana w sześciu oficjalnych językach ONZ. Pozostałe spotkania zostaną poprowadzone w języku angielskim.

Wydarzenie będzie transmitowane na żywo pod adresem: http://webtv.un.org/ (tu będzie również dostępne zarchiwizowane nagranie).

Więcej informacji: https://unstats.un.org/unsd/statcom/51st-session/

Szczegóły agendy oraz pozostałe kwestie organizacyjne: https://unstats.un.org/unsd/statcom/51st-session/documents/#official