W najnowszym numerze „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician”

W nr. 5/2023 „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician” znalazły się trzy artykuły o charakterze empirycznym.

W badaniu omówionym w pracy Stabilność grupowania powiatów województwa zachodniopomorskiego pod względem sytuacji gospodarczej. Co zmieniła pandemia COVID-19? Barbara Batóg i Katarzyna Wawrzyniak analizują sytuację gospodarczą rozpatrywanych jednostek w latach 2007–2021 i sprawdzają, jaki wpływ na nią wywarła pandemia.

Dawid Giemza w artykule Ocena zmian komponentów wskaźnika NEET w krajach Unii Europejskiej z zastosowaniem testu T2 Hotellinga dowodzi, że porównanie kształtowania się komponentów wskaźnika NEET (młodzieży niepracującej, nieuczącej się i niedokształcającej się – ang. neither in employment nor in education and training) pozwala na wychwycenie zmian, których nie uwidacznia wskaźnik w ujęciu ogólnym. Takie podejście umożliwia zatem bardziej szczegółową ocenę sytuacji osób zaliczanych do kategorii NEET.

W pracy New algorithm for determining the number of features for the effective sentiment-classification of text documents autorstwa Adama Idczaka i Jerzego Korzeniewskiego przedstawiono nową technikę analizy sentymentu, czyli wydźwięku emocjonalnego, dokumentów tekstowych, opartą na modelach unigramowych. Polega ona na doborze cech niezależnym od klasyfikatora, co skutkuje zmniejszeniem rozmiaru ich przestrzeni. Autorzy zaproponowali nowatorski algorytm ustalania liczby terminów wystarczających do efektywnej klasyfikacji, który bazuje na analizie korelacji pomiędzy pojedynczymi cechami dokumentów a ich wydźwiękiem.

Ponadto w numerze zamieszczono omówienie ostatnich nabytków bibliotecznych, które Dorota Kierska przybliża w rubryce Nowości wydawnicze w zbiorach Centralnej Biblioteki Statystycznej, oraz zestawienie najnowszych publikacji GUS przedstawione przez Joannę Sadowy w rubryce Wydawnictwa GUS.

Numer jest dostępny na stronie https://ws.stat.gov.pl/Issue/2023/5. Zapraszamy do lektury.