Forum Miast 2020

4. Forum Miast pod hasłem „Wspólnie kształtujemy zrównoważoną przyszłość miejską” odbędzie się 30–31 stycznia 2020 r. w Porto. Organizatorami wydarzenia są Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (Komisja Europejska) oraz miasto Porto. Spotkanie interesariuszy europejskiego, krajowego i lokalnego szczebla to okazja do podzielenia się wspólnymi osiągnięciami oraz rozważenia przyszłych kierunków miejskiego rozwoju w ramach polityki spójności, w tym dalszych losów Agendy Miejskiej dla UE.

Podczas warsztatów, które odbędą się pierwszego dnia Forum, zostaną zaprezentowane rozwiązania technologiczne, nad którymi Porto obecnie pracuje, oraz sposoby, jakimi miasto mierzy się z problemami klimatycznymi i środowiskowymi. Równolegle odbędzie się laboratorium miejskie (CityLab) na temat zrównoważonego rozwoju terytorialnego w kontekście procesu odnowienia Karty Lipskiej w ramach niemieckiej prezydencji w 2020 r. Celem CityLab będzie przyjrzenie się zasadom zawartym w Karcie Lipskiej oraz sformułowanie – na podstawie dotychczasowych doświadczeń miast – rekomendacji w kwestii pokonywania barier na drodze do zrównoważonego rozwoju. Następnie zaplanowano dwie dyskusje panelowe dotyczące tego, w jaki sposób Europejska Inicjatywa Miejska będzie wspierać miasta, oraz kształtowania przyszłości zrównoważonego miejskiego rozwoju, włączając w to Agendę Miejską dla UE.

Drugiego dnia przewidziano równoległe warsztaty poświęcone takim zagadnieniom, jak: dobre praktyki w zakresie wykorzystywania środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ocena Agendy Miejskiej dla UE, gospodarka obiegu zamkniętego, mieszkalnictwo i konieczność zapewnienia równego dostępu do usług publicznych. Po zakończeniu warsztatów włodarze różnych miast UE opowiedzą o swoich bieżących wyzwaniach oraz przedstawią swoją wizję wypracowywania lepszej polityki miejskiej i miejskich inwestycji. Podczas kolejnych sesji zostaną podjęte zagadnienia postępu w ramach Partnerstwa Agendy Miejskiej i osiągania Celów Zrównoważonego Rozwoju ujętych w Agendzie 2030. Uczestnicy będą mogli również przedstawić własne propozycje tematów, na których według nich powinna się koncentrować Europejska Inicjatywa Miejska.

Więcej informacji: https://citiesforum2020.topi.com/