Nowe zeszyty „The Review of Income and Wealth” oraz „Statistical Journal of the IAOS”

Zachęcamy do sięgnięcia po nowe wydania „The Review of Income and Wealth” i „Statistical Journal of the IAOS” – czasopism instytucji, z którymi związany jest Główny Urząd Statystyczny: Międzynarodowego Stowarzyszenia na rzecz Badań nad Dochodem i Zamożnością (International Association for Research in Income and Wealth – IARIW) i Międzynarodowego Stowarzyszenia Statystyki Publicznej (International Association for Official Statistics – IAOS).

W nr. 69(1) „The Review of Income and Wealth” („ROIW”) zamieszczono 10 artykułów. Wśród tych, do których czytelnicy mają otwarty dostęp na stronie https://onlinelibrary.wiley.com/toc/14754991/2023/69/1, znalazło się siedem prac. Poruszają one takie zagadnienia, jak: wpływ urodzenia dziecka na ryzyko ubóstwa (badanie obejmujące 25 krajów europejskich), nowatorskie podejście do ustalania granic dochodów, które służą do określania średniego poziomu dochodów, wpływ kryzysów makroekonomicznych doświadczanych we wczesnej dorosłości na subiektywny dobrostan w późniejszym życiu (badanie obejmujące 38 krajów świata), błędy w szacowaniu zamożności najbogatszych, ewolucja nierówności w strukturze dochodów we Włoszech w latach 1989–2016, a także skutki światowego kryzysu finansowego i gospodarczego na dystrybucję dochodów w Austrii oraz luki w danych o wydajności produkcji w firmach francusko-niemieckich. Czytelnicy zalogowani w Wiley Online Library lub ci, którzy wykupili dostęp, mogą się zapoznać z pozostałymi trzema artykułami, dotyczącymi: rosnącego udziału kobiet w 1% społeczeństwa z najwyższymi dochodami, zrównoważonego rozwoju i bogactwa wiejskich gospodarstw domowych w Burkina Faso oraz inflacji i udziału zamożnych w dochodach w 14 krajach OECD.

Nr 39(2) „Statistical Journal of the IAOS” („SJIAOS”) rozpoczyna się wywiadem z George’em Sciadasem, emerytowanym pracownikiem Statistics Canada, na temat jego niedawno opublikowanej książki „Number Savvy: From the Invention of Numbers to the Future of Data”. Oprócz tego wydanie zawiera 21 artykułów skoncentrowanych na czterech zagadnieniach. Pierwszym tematem (nieprzerwanie od czerwca 2020 r.) są innowacje wprowadzone podczas kryzysu związanego z pandemią. Tym razem opublikowano jedną pracę dotyczącą tej problematyki, skupiającą się na działaniach rządowych i ich implikacjach statystycznych w rachunkach narodowych, zwłaszcza w odniesieniu do odroczenia podatków. Drugi – główny – temat tego numeru to statystyki dotyczące sprawowania rządów, pokoju i bezpieczeństwa. Autorami 10 artykułów, które znalazły się w tej sekcji, są członkowie grupy miast ONZ Praia. Trzeciemu zagadnieniu – zarządzaniu statystyką publiczną – zostały poświęcone cztery prace, a czwarty temat: „Źródła danych, metodologie i techniki” poruszyło pięć ostatnich artykułów zamieszczonych w tym numerze. Wydanie kończy się bieżącym podsumowaniem dyskusji prowadzonych na platformie „SJIAOS”. Cały numer w otwartym dostępie można znaleźć pod adresem: https://content.iospress.com/journals/statistical-journal-of-the-iaos/39/2.

Zapraszamy do lektury.