Trzynasta Sesja Komitetu Ekspertów Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Globalnego Zarządzania Informacją Geoprzestrzenną

W dniach 2–4 sierpnia 2023 r. w Nowym Jorku odbędzie się Trzynasta Sesja Komitetu Ekspertów Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Globalnego Zarządzania Informacją Geoprzestrzenną (Committee of Experts on Global Geospatial Information Management – UN-GGIM), organizowana przez Departament Statystyki ONZ.

Komitet czuwa nad spójnością i dostępnością informacji geoprzestrzennych, tak aby mogły służyć państwom członkowskim i społeczeństwu do poszukiwania zrównoważonych rozwiązań w zakresie rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego. Zapewnia forum do koordynacji współpracy w dziedzinie globalnego zarządzania informacjami geoprzestrzennymi oraz do dialogu z państwami członkowskimi i organizacjami międzynarodowymi. Trzynasta Sesja UN-GGIM obejmuje m.in. takie zagadnienia, jak: doskonalenie globalnych rozwiązań w zakresie zarządzania informacjami geoprzestrzennymi, przyszłości systemu informacji geoprzestrzennej, praca w kierunku osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju (Sustainable Development Goals – SDGs) oraz założeń systemu zintegrowanej informacji geoprzestrzennej (Integrated Geospatial Information Framework – UN-IGIF), informacje geoprzestrzenne na rzecz odporności na zmiany klimatu czy zastosowanie informacji geoprzestrzennych związane z administrowaniem i gospodarowaniem gruntami.

Więcej informacji: https://ggim.un.org/meetings/GGIM-committee/13th-Session.