W najnowszym numerze „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician”

Numer 10/2023 „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician” zawiera dwa artykuły dotyczące różnorodnych zastosowań metod statystycznych oraz pracę z zakresu organizacji i metodologii spisu powszechnego.

Dominik Krężołek, autor artykułu Zastosowanie jednowskaźnikowego semiparametrycznego modelu ekonometrycznego w analizie ryzyka inwestycyjnego, przedstawił zalety tytułowego narzędzia i korzyści, jakie mogą zyskać stosujący je inwestorzy. Opierając się na badaniu 10 wybranych spółek sektora informatycznego notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2018–2021, wykazał, że modele tego typu umożliwiają dokładniejszą ocenę ryzyka, ponieważ pasują do rzeczywistych danych, a tym samym prowadzą do właściwszych decyzji inwestycyjnych. Pozwalają także trafniej uchwycić złożone zależności między stopami zwrotu a indeksami giełdowymi, co powinno pomóc inwestorom zrozumieć, jakie czynniki wpływają na ryzyko ich inwestycji. Łatwo je również dostosować do zmieniających się warunków giełdowych.

W pracy Mass appraisal: a statistical approach to determining the impact of a property’s attributes on its value Anna Gdakowicz i Ewa Putek-Szeląg zaproponowały modyfikację szczecińskiego algorytmu masowej wyceny nieruchomości (SAMWN). Masowa wycena nieruchomości polega na szacowaniu wartości dużej liczby nieruchomości w tym samym czasie przy użyciu tej samej metody, która powinna charakteryzować się automatyzacją ograniczającą udział człowieka. Propozycja dotycząca ulepszenia SAMWN polega na obiektywnym obliczaniu wpływu cech nieruchomości na jej wartość z wykorzystaniem współczynników zależności. Autorki przeanalizowały 405 nieruchomości gruntowych w Szczecinie przeznaczonych na cele mieszkaniowe, które zostały indywidualnie wycenione przez rzeczoznawców na potrzeby zaprezentowanego badania.

Miladin Kovačević, Mira Nikić, Branko Josipović, Snežana Lakčević, Vesna Pantelić, Nevena Mitrović, Adil Kolaković i Petar Korović w artykule Digital population and housing census – the experience of Serbia omówili doświadczenia serbskiego urzędu statystycznego z organizacji Powszechnego Spisu Ludności, Gospodarstw Domowych i Mieszkań 2022. Skupili uwagę na strategicznych decyzjach dotyczących zbierania danych i zastosowania technik informatycznych, takich jak: wykorzystanie danych geoprzestrzennych, cyfrowe metody uzyskiwania danych, uczenie maszynowe, łączenie rekordów czy system monitorujący, mających na celu sprostanie wyzwaniom związanym ze spisem. Poruszyli także zagadnienia niedostatecznego pokrycia spisu oraz wykorzystania rejestrów administracyjnych do imputacji danych. Wniosek statystyków jest taki, że cyfrowe przeprowadzenie spisu zwiększyło jego dokładność i obniżyło koszty, a także usprawniło proces gromadzenia, przetwarzania i rozpowszechniania danych.

Ponadto w numerze znalazło się sprawozdanie z XII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej im. Profesora Zbigniewa Czerwińskiego „Matematyka i informatyka na usługach ekonomii” oraz omówienie najnowszych publikacji GUS.

Numer jest dostępny na stronie https://ws.stat.gov.pl/Issue/2023/10. Zapraszamy do lektury.