W najnowszym numerze „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician”

Adaptacja imigrantów, rozwój zielonych miast i nauka zdalna – to tematy badań, których wyniki zostały przedstawione w numerze 11/2023 „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician”.

Tradycyjne podejście do pomiaru adaptacji cudzoziemców w kraju przyjmującym polega na zastosowaniu takich wskaźników, jak zatrudnienie na pełny etat czy poziom dochodów. Jan Brzozowski i Joanna Sikorska, autorzy artykułu Measuring adaptation with immigrants’ subjective wellbeing: evidence from European countries, zastosowali bardziej zróżnicowane i inkluzyjne podejście. Na podstawie danych z Europejskiego Sondażu Społecznego za 2018 r. określili subiektywny dobrostan jednostek, a także ocenę satysfakcji z życia oraz opracowali model uwzględniający przynależność do wyznania religijnego i stopień religijności. W ten sposób empirycznie zmierzyli stopień adaptacji społeczno-ekonomicznej pierwszego pokolenia imigrantów i osób pochodzenia imigranckiego (tj. mających co najmniej jednego rodzica imigranta) w krajach europejskich.

Zielone miasto (ang. green city) to miasto wpisujące uwarunkowania środowiskowe w fundamenty strategii rozwoju, która ma prowadzić do budowania równowagi przyrodniczej i odporności klimatycznej oraz zapewnienia wysokiej jakości środowiska przyrodniczego i życia w mieście. Chociaż strategiczne dokumenty zobowiązują państwa do prowadzenia efektywnych polityk miejskich i strategii rozwoju odpowiadających na zmiany klimatu, to brakuje spójnej metodologii monitorowania rozwoju zielonych miast oraz bazy, która gromadziłaby niezbędne dane i mierniki. Opierając się na danych pochodzących z wielu otwartych źródeł, Elżbieta Antczak, Agnieszka Rzeńca i Agnieszka Sobol zaproponowały nowatorskie, kompleksowe podejście do oceny stopnia zazieleniania miast, które przedstawiły w pracy Zielone miasta w Polsce – analiza porównawcza na podstawie agregatowego miernika rozwoju.

Nowoczesna edukacja, zwana edukacją 4.0, w której wykorzystuje się przede wszystkim metodę e-learningową, wymaga od studentów większych kompetencji cyfrowych i większej samodzielności niż tradycyjny model kształcenia, ale pozwala im też na elastyczną naukę. Czy możliwość nauki zdalnej jest dla nich istotna, jak oceniają jej efektywność i własne umiejętności oraz jakie mają oczekiwania dotyczące sposobu prowadzenia zajęć dydaktycznych? Sprawdzali to Artur Kwasek, Maria Kocot, Łukasz Polowczyk i Krzysztof Kandefer, którzy przeprowadzili badanie ankietowe na jednej z polskich uczelni w czasie pandemii COVID-19, kiedy nauczanie stacjonarne było ograniczone. Wyniki ankiety omówili w artykule Nauka zdalna jako komponent nowoczesnej edukacji w świetle opinii studentów.

Ponadto w numerze znalazło się omówienie nowych nabytków Centralnej Biblioteki Statystycznej oraz najnowszych publikacji GUS.

Numer jest dostępny na stronie https://ws.stat.gov.pl/Issue/2023/11. Zapraszamy do lektury.