W najnowszym numerze „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician”

Numer 2/2024 „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician” zawiera dwa artykuły, w których przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych z użyciem metod statystycznych, oraz pracę poruszającą zagadnienie z obszaru wyzwań badawczych.

Procesy transformacyjne zachodzące na przełomie XX i XXI w. w Europie Południowo-Wschodniej, które obejmowały sferę polityczną, społeczną i gospodarczą, przyniosły skutki w postaci negatywnych zjawisk demograficznych. Tadeusz Zienkiewicz i Ewa Zienkiewicz w badaniu omówionym w artykule Selected factors of depopulation in South-Eastern Europe ocenili przestrzenne zróżnicowanie poziomu starości demograficznej, określili dynamikę procesu starzenia się ludności oraz wyjaśnili zależności pomiędzy ruchem naturalnym, dzietnością i poziomem migracji w tym regionie. Wykorzystali dane za lata 1990–2020 pochodzące z bazy Banku Światowego.

Praca Anny Bownik i Leszka Morawskiego Ograniczenia budżetowe gospodarstw domowych w Polsce – analiza z wykorzystaniem EUROMOD-u dotyczy wpływu zmian podatkowo-świadczeniowych wprowadzonych w 2022 r. na poziom dochodu do dyspozycji gospodarstw domowych. Autorzy posłużyli się mikrosymulacyjnym modelem podatkowo-świadczeniowym EUROMOD, wykorzystującym dane z badania EU-SILC. Za pomocą metody hipotetycznych gospodarstw domowych przeprowadzali symulację ograniczeń budżetowych rodzica samotnie wychowującego dziecko i osoby prowadzącej jednoosobowe gospodarstwo domowe.

Wykorzystanie zasobów statystyki publicznej do oceny wpływu metrologii na gospodarkę to temat artykułu Barbary Batóg, Mariusza Doszynia, Pawła Majdy, Mirosława Pajora, Dominika Rozkruta, Moniki Rozkrut i Małgorzaty Tarczyńskiej-Łuniewskiej. Metrologia jest ściśle powiązana z gospodarką, a także ma wpływ na innowacyjność przemysłu i usług oraz konkurencyjność. Autorzy podkreślają znaczenie wyników badań prowadzonych w ramach statystyki publicznej, które są podstawą rzetelnych pomiarów, analiz i prognoz. Zauważają również, że zasoby statystyki publicznej powinny być uzupełnione o dane związane z wykorzystaniem i efektywnością infrastruktury metrologicznej.

Ponadto w numerze znalazło się omówienie nowości wydawniczych, które w ostatnim okresie wzbogaciły zbiory Centralnej Biblioteki Statystycznej, i zestawienie najnowszych publikacji GUS.

Numer jest dostępny na stronie https://ws.stat.gov.pl/Issue/2024/2. Zapraszamy do lektury.