8. Forum Statystyczne MFW

Wydział Statystyczny Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) organizuje 8. Forum Statystyczne, którego tematyka będzie dotyczyć mierzenia skutków pandemii dla gospodarki światowej. Forum odbędzie się w formie wirtualnej od 17 do 19 listopada 2020 r. Obrady podczas tegorocznej edycji skupią się na – wynikającym z pandemii i powiązanych z nią wyzwań statystycznych – zapotrzebowaniu na nowe dane, które są niezbędne do podejmowania trafnych decyzji politycznych. Podczas Forum zostaną omówione aktualne doświadczenia oraz ich konsekwencje zarówno dla użytkowników i wytwórców danych, jak i dla samych systemów statystycznych.

W programie wydarzenia przewidziano pięć sesji tematycznych. Podczas pierwszej z nich decydenci polityczni i badacze podejmą kwestię wyłaniającego się nowego zapotrzebowania na dane. Pandemia COVID-19 w krótkim czasie przekształciła środowisko gospodarcze i przyniosła bezprecedensowe wyzwania statystyczne. Jej skutki dla gospodarki w takich sferach, jak: konsumpcja i praca zdalna, struktura popytu, organizacja produkcji, globalne łańcuchy wartości, dynamika zatrudnienia, dystrybucja przychodów, a także kondycja i stabilność finansowa, będą widoczne długo po jej wygaśnięciu. Druga sesja będzie skoncentrowana na najlepszych praktykach i lekcjach wyniesionych z okresu pandemii. W związku z ogromną skalą pandemii koronawirusa i długotrwałym zagrożeniem wahaniami gospodarki, które ona powoduje, w wielu przypadkach dotychczasowe źródła danych i metody ich pozyskiwania stały się bezużyteczne lub przestarzałe. W ten sposób pandemia paradoksalnie może się przyczynić do rozwoju innowacji. W trzeciej sesji użytkownicy i producenci danych wspólnie ocenią rozmiary najpilniejszych braków informacji, które powstały w wyniku większego zapotrzebowania na dane związanego z pandemią i niewystarczającej dostępności statystyk. Rozpoznanie tych braków to punkt wyjścia następnej sesji, która będzie dotyczyć korzyści i kosztów stworzenia nowych wzorów i adaptacji systemów statystycznych oraz wdrożenia środków uznanych za priorytetowe. Pod uwagę zostaną wzięte różnice między krajami pod względem ich zdolności statystycznych, ograniczonych zasobów, jak również dostępności nowych i innowacyjnych źródeł danych. Ostatnia sesja będzie służyć dyskusji na temat tego, jakich przekształceń wymagają systemy statystyczne, aby osiągnąć wspomniane priorytety, a także jakie zmiany w obecnych systemach statystycznych są kluczowe dla podejmowania decyzji politycznych opartych na wiedzy, a jednocześnie wykonalne.

Więcej informacji: https://www.imf.org/en/News/Seminars/Conferences/2020/11/18/8th-stats-forum