Konferencja "Regionalne Forum Zrównoważonego Rozwoju dla Regionu EKG ONZ"

Piąta sesja Regionalnego Forum Zrównoważonego Rozwoju dla Regionu EKG ONZ odbędzie się 17 i 18 marca 2021 r. w formie spotkań wirtualnych i rzeczywistych (w Genewie). Poprzedzą ją spotkania szkoleniowe i wstępne oraz wydarzenia towarzyszące. Tematem tej edycji, oprócz realizacji Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 w regionie EKG ONZ, będzie zrównoważone i skuteczne wychodzenie z pandemii Covid-19.

Forum jest organizowane przez Europejską Komisję Gospodarczą (EKG) przy wsparciu regionalnego systemu Organizacji Narodów Zjednoczonych. To dostępna dla wielu interesariuszy platforma rozwiązań prowadzących do osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals – SDG). W ramach Forum obserwuje się i ocenia realizację zadań, które zostały określone w Agendzie na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, w regionie EKG. Forum stwarza przestrzeń dla wymiany rozwiązań politycznych i najlepszych praktyk oraz dyskusji nad wyzwaniami we wdrażaniu SDG, a także pomaga rozpoznać główne regionalne trendy. Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych realizacją SDG, włączając w to organizacje o zasięgu regionalnym i międzynarodowym oraz przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, środowisk akademickich i sektora prywatnego.

Więcej informacji: https://unece.org/rfsd2021 .