52. Sesja Komisji Statystycznej ONZ

52. Sesja Komisji Statystycznej Organizacji Narodów Zjednoczonych (United Nations Statistical Commission) odbędzie się w dniach 1–3 i 5 marca 2021 r. w formie spotkania online. Komisja Statystyczna składa się z 24 krajów – członków ONZ, którzy wybierani są przez Radę Gospodarczą i Społeczną ONZ (United Nations Economic and Social Council, ECOSOC) na zasadach sprawiedliwego podziału geograficznego. Kadencja trwa cztery lata.

Robocza agenda sesji zawiera następujące punkty do omówienia i decyzji: dane i wskaźniki do Agendy Zrównoważonego Rozwoju 2030, koordynacja programów statystycznych, statystyka gospodarcza, rachunki narodowe, statystyka przedsiębiorstw i handlu, rachunki ekologiczno-gospodarcze, statystyka migracji, statystyka rozwoju regionalnego, zarządzanie i modernizacja systemów statystycznych, big data, międzynarodowe klasyfikacje statystyczne, badania gospodarstw domowych, a także prezentacja i rozpowszechnianie danych i metadanych. Podczas sesji zostaną przekazane Komisji informacje na temat: statystyki demograficznej, statystyki kultury, statystyki zmian klimatycznych i statystyk dotyczących katastrof, Międzynarodowego Programu Porównawczego (ICP), wspólnych otwartych zasad wymiany i udostępniania danych i metadanych, rozwoju możliwości statystycznych, kontynuacji i rozwinięcia decyzji Rady Gospodarczej i Społecznej oraz Zgromadzenia Ogólnego, Krajowych Ram Zapewniania Jakości, integracji informacji statystycznych i geoprzestrzennych oraz Światowego Dnia Statystyki.

Więcej informacji: https://unstats.un.org/unsd/statcom/52nd-session/ .