United Nations World Data Forum 2021

Trzecie Światowe Forum Organizacji Narodów Zjednoczonych na temat danych w zakresie zrównoważonego rozwoju odbędzie się w Bernie w dniach 3–6 października 2021 r. Forum jest organizowane przez Konfederację Szwajcarską przy wsparciu merytorycznym ze strony Szwajcarskiego Federalnego Urzędu Statystycznego, pod przewodnictwem Komisji Statystycznej Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz Grupy Wysokiego Szczebla na rzecz Partnerstwa, Koordynacji i Budowy Potencjału w Statystyce dla Realizacji Agendy 2030 na rzecz Zrównoważonego Rozwoju.

Forum jest bezpośrednio związane z Agendą 2030 na rzecz Zrównoważonego Rozwoju. Stwarza ono przestrzeń do dyskusji różnych grup producentów i użytkowników danych. Spotkania przedstawicieli tych społeczności, podobnie jak wykorzystanie technologii i innowacyjnych narzędzi warunkują spełnienie wytycznych do danych, określonych w Agendzie. Społeczności te pozostają otwarte na dialog z przedstawicielami świata gospodarki, nauki, mediów, krajowych urzędów statystycznych, a także innych administracji i środowisk, mający na celu określenie metod zgromadzenia zasobów koniecznych do rozwoju danych. Celem wydarzenia jest zatem wsparcie realizacji Agendy 2030 poprzez udostępnienie zdezagregowanych, wysokiej jakości danych.

Program wydarzenia obejmuje sześć głównych obszarów tematycznych:

  • Nowe podejścia do rozwoju potencjału dla lepszych danych;
  • Innowacje i synergia między ekosystemami danych;
  • Niepomijanie nikogo;
  • Zrozumieć świat przez pryzmat danych;
  • Budowanie zaufania do danych i statystyki;
  • Jak daleko zaszliśmy?

Podobnie jak w poprzednich dwóch odsłonach Forum przyjmie deklarację podsumowującą dyskusje, nowe projekty i odnotowującą konkretne rezultaty.

Więcej informacji: https://unstats.un.org/unsd/undataforum/next/