8. Międzynarodowa Konferencja Badawcza EMES na temat Przedsiębiorstw Społecznych

EMES International Research Network, we współpracy z EMPOWER-SE COST Action, grupą badawczą GESES Uniwersytetu w Saragossie, Laboratorium Ekonomii Społecznej LAB_ES oraz stowarzyszeniem CEPES Aragon, organizuje 8. międzynarodową konferencję badawczą pod hasłem „Przedsiębiorczość społeczna, spółdzielczość i wolontariat: wprowadzanie zasad i wartości w proces odnowy działań”. Wydarzenie odbędzie się w dniach 4–7 października 2021 r. w Teruel, w filii Uniwersytetu w Saragossie i przybierze postać konferencji hybrydowej.

Konferencja zgromadzi naukowców z całego świata badających trzeci sektor z różnych perspektyw. Zagadnienia, którymi się zajmują, obejmują m.in. innowacje społeczne, przedsiębiorczość społeczną, działania wolontariackie i solidarnościowe, hybrydowe struktury organizacyjne, logikę instytucjonalną, dobra wspólne, przemiany i krytyczne zarządzanie. Konferencja ma być miejscem spotkania badaczy zaangażowanych w przedsiębiorczość społeczną, gospodarkę społeczną i solidarną oraz badania nad innowacjami społecznymi na całym świecie. W ramach wydarzenia odbędzie się również Forum Międzydyscyplinarne, obejmujące dialog z lokalnymi i międzynarodowymi interesariuszami spoza świata akademickiego. Uczestnicy konferencji omówią wyzwania, przed którymi stoją przedsiębiorstwa społeczne, spółdzielnie i organizacje wolontariackie i które wiążą się z wprowadzaniem w życie zasad i wartości, a także wykorzystaniem potencjału tych organizacji w celu osiągnięcia najważniejszych celów zrównoważonego rozwoju.

Przedsiębiorstwa społeczne obejmują różne rodzaje podmiotów (publiczne, biznesowe, spółdzielcze, stowarzyszeniowe), zasobów (płynących z rynku, zamówień publicznych, dotacji, wolontariatu) i pól działalności. Ich misja społeczna jest zwykle powiązana z dziedzinami, w których funkcjonują, począwszy od tych bardziej tradycyjnych, takich jak opieka zdrowotna i społeczna oraz integracja zawodowa, po dopiero powstające innowacyjne sfery, takie jak finanse społeczne, gospodarka o obiegu zamkniętym, kooperatywizm, ekoprzedsiębiorczość, rewitalizacja miast, innowacyjne modele mieszkaniowe, energia odnawialna i zaopatrzenie w żywność oraz integracja społeczna i zawodowa migrantów. Przedsiębiorstwa społeczne są w wielu przypadkach powiązane z ruchem przejściowym, w ramach którego poszukuje się w różnych obszarach nowych sposobów pokonywania wyzwań społecznych i gospodarczych. Przedsiębiorczość tych organizacji sprawia, że narzędzia wykorzystywane przez tradycyjne przedsiębiorstwa i organizacje charytatywne zyskują nowe zastosowania. Co więcej, działania, komercyjne lub inne, w które są zaangażowane, powodują zmiany na poziomie mezo, a nawet makro w instytucjach działających na rzecz swoich społeczności, także w środowiskach lokalnych, w których są osadzone.

Więcej informacji: https://emes.net/events/conferences/8th-emes-international-research-conference-on-social-enterprise/