53. Sesja Komisji Statystycznej ONZ

53. Sesja Komisji Statystycznej Organizacji Narodów Zjednoczonych (United Nations Statistical Commission) odbędzie się w dniach 28 lutego – 4 marca 2022 r. online. Komisja Statystyczna składa się z 24 krajów – członków ONZ, którzy są wybierani przez Radę Gospodarczą i Społeczną ONZ (United Nations Economic and Social Council – ECOSOC) na zasadach sprawiedliwego podziału geograficznego. Kadencja trwa cztery lata.

Robocza agenda sesji zawiera następujące punkty do omówienia i decyzji: dane i wskaźniki do Agendy Zrównoważonego Rozwoju 2030, zarządzanie danymi, rachunki narodowe, Organizacja Statystyków Gospodarczych, Międzynarodowy Program Porównawczy, big data, międzynarodowe klasyfikacje statystyczne, otwarte dane, integracja informacji statystycznych i geoprzestrzennych, spisy ludności i mieszkań, rejestry stanu cywilnego, rachunkowość środowiskowo-ekonomiczna, jak również statystyki dotyczące rozwoju regionalnego, ruchu ludności i bezpaństwowości, osiedli ludzkich, płci, zdrowia, przestępczości i spraw karnych, edukacji, zmian klimatu, przedsiębiorczości i handlu, technologii informacyjno-komunikacyjnych, rolnictwa i wsi, gospodarki nieformalnej oraz zarządzania, pokoju i bezpieczeństwa. Podczas sesji zostaną przekazane Komisji informacje na temat statystyk dotyczących starzenia się, niepełnosprawności, energii, przemysłu, usług, cen, a także rejestrów handlowych, koordynacji programów statystycznych oraz dalszych działań zainicjowanych w następstwie decyzji podjętych przez Zgromadzenie Ogólne i ECOSOC.

Więcej informacji: https://unstats.un.org/unsd/statcom/53rd-session/