Wolne licencje w czasopismach naukowych i monografiach naukowych GUS

Od 1 stycznia 2022 r. w czasopismach i monografiach naukowych wydawanych lub współwydawanych przez GUS obowiązują wolne licencje Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach (CC BY-SA 4.0).

To oznacza, że autorzy artykułów publikowanych w czasopismach „Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician”, „Statistics in Transition new series” i „Przegląd Statystyczny. Statistical Review” oraz autorzy monografii lub rozdziałów monografii wydawanych w seriach Biblioteka Wiadomości Statystycznych i Statistical Research Papers zachowują wszystkie prawa autorskie. Użytkownik zaś może dzielić się utworem (kopiować i rozpowszechniać go w dowolnym medium i formacie) oraz adaptować go (remiksować, zmieniać i tworzyć na jego bazie w dowolnym celu, także komercyjnym) na następujących warunkach:

  • uznanie autorstwa – utwór należy odpowiednio oznaczyć, podać link do licencji i wskazać, jeśli zostały dokonane w nim zmiany. Można to zrobić w dowolny, rozsądny sposób, o ile nie sugeruje to udzielania przez licencjodawcę poparcia dla korzystającego z utworu lub sposobu, w jaki ten utwór jest wykorzystywany;
  • na tych samych warunkach – remiksując utwór, przetwarzając go lub tworząc na jego podstawie, należy swoje dzieło rozpowszechniać na tej samej licencji, co oryginał;
  • brak dodatkowych ograniczeń – nie można korzystać ze środków prawnych lub technologicznych, które ograniczają innych w korzystaniu z utworu na warunkach określonych w licencji.

Autor udziela wydawcy licencji w oświadczeniu składanym wraz z utworem (nowe wzory oświadczeń są dostępne na stronach poszczególnych czasopism naukowych GUS).

Treść licencji jest dostępna pod adresem: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl