Nowe zeszyty „Review of Income and Wealth” i „Statistical Journal of the IAOS”

W listopadzie i grudniu 2021 r. ukazały się nowe zeszyty dwóch czasopism naukowych z zakresu statystyki i nauk pokrewnych: „Review of Income and Wealth” oraz „Statistical Journal of the IAOS”. Główny Urząd Statystyczny wspiera oba czasopisma poprzez członkostwo w organizacjach, z którymi związane są te periodyki.

„Review of Income and Wealth” („ROIW”) to oficjalne czasopismo Międzynarodowego Stowarzyszenia na rzecz Badań nad Dochodem i Zamożnością (International Association for Research in Income and Wealth – IARIW). Głównym celem „ROIW” jest rozwój wiedzy na temat definicji, pomiarów i interpretacji dochodu krajowego, zamożności i dystrybucji. W najnowszym numerze 67(4) z grudnia 2021 r. znalazły się m.in. artykuły na temat pomiarów produktywności w krajach OECD, niepewności związanej z zabezpieczeniem socjalnym i potrzeby gromadzenia oszczędności emerytalnych, kształtowania percepcji nierówności i potrzeby redystrybucji, niepewności pracy, ciężaru długu i zdrowia indywidualnego, ewolucji nierówności szans w Niemczech, poprawy sytuacji ekonomicznej z pokolenia na pokolenie w zakresie dochodów z okresu aktywności zawodowej, nowego podejścia do mierzenia redystrybucji i progresywności podatków, ewaluacji skutków programów zwalczania ubóstwa na Filipinach, oceny efektów rządowych programów transferów na poziom dobrobytu społecznego, a także oddziaływania niezaobserwowanej heterogeniczności na dobrobyt.

Spis treści i wybrane artykuły są dostępne pod adresem: https://onlinelibrary.wiley.com/toc/14754991/current.

W listopadzie 2021 r. został opublikowany nr 37(4) „Statistical Journal of the IAOS”, wydawanego przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Statystyki Publicznej (International Association for Official Statistics – IAOS). Zasadniczym celem tego czasopisma jest wspieranie misji IAOS: promocji zrozumienia i rozwoju statystyki publicznej oraz wzmacniania rozwoju efektywnych i skutecznych usług statystycznych w skali światowej. Bieżący numer periodyku skoncentrowany jest na zagadnieniu bezpaństwowości i pomiarach grup trudnych do zmierzenia lub niewidocznych. Zwrócenie uwagi statystyki na grupy w szczególnie trudnej sytuacji i marginalizowane oraz promowanie inkluzyjności w statystyce publicznej wspiera jeden z celów strategicznych IAOS: oddanie poprzez statystykę publiczną głosu ludziom w sprawach, które ich dotyczą. Innym zagadnieniem poruszanym w artykułach w tym numerze jest związane z pandemią Covid-19 spowolnienie gospodarki oraz jej obecne szybkie odbicie, których zbadanie wymaga najwyższej jakości danych, nowych metodologii, procedur i sprawnych systemów statystycznych. Wreszcie inna partia artykułów opublikowanych w tym wydaniu obrazuje sytuację młodych statystyków i ich sytuacji w kontekście szybkiego wzrostu znaczenia informacji statystycznej, złożoności i zróżnicowania źródeł, metodologii i technologii informatycznych, a także szczególnej roli statystyki we współczesnym społeczeństwie. W zeszycie znalazł się także artykuł autorów związanych z polską statystyką publiczną – Jacka Białka i Macieja Beręsewicza – na temat wykorzystania danych skanowanych w mierzeniu inflacji.

Cały numer dostępny jest pod adresem: https://content.iospress.com/journals/statistical-journal-of-the-iaos/37/4.