7. Forum Statystyczne MFW

Wydział Statystyczny Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) organizuje 7. Forum Statystyczne poświęcone sposobom mierzenia gospodarki nieformalnej. Forum odbędzie się 14–15 listopada 2019 r. w siedzibie MFW w Waszyngtonie.

Rozumienie gospodarki nieformalnej przyjęte przez Forum Statystyczne MFW obejmuje produkcję dóbr i usług w gospodarstwach domowych oraz nielegalne lub ukrywane działania przedsiębiorstw, których nie można uchwycić za pomocą zazwyczaj stosowanych metod zbierania danych i opracowywanych na ich podstawie statystyk makroekonomicznych. W związku z tak szerokim ujęciem zakresu znaczeniowego gospodarki nieformalnej potrzebne jest spójne podejście do statystyk makroekonomicznych.

Forum podzielono na pięć sesji tematycznych. Pierwsza z nich koncentruje się na kwestiach definicji i rozmiaru gospodarki nieformalnej, problematyzując znaczenie „nieformalności”, przez którą można rozumieć zarówno część gospodarki nierejestrowaną w oficjalnych statystykach z powodu nielegalnego charakteru produkcji lub działalności prowadzonej z pominięciem oficjalnych regulacji, jak i produkcyjną działalność gospodarstw domowych niepodlegającą przepisom obowiązującym przedsiębiorstwa. „Tradycyjne praktyki szacunkowe: ustalanie poziomu i wzrostu gospodarki nieformalnej” – to temat drugiej sesji, ukierunkowanej na ocenę konsekwencji i wiarygodności metod wykorzystywanych do oszacowania produkcji, zatrudnienia i produktywności w gospodarce nieformalnej. Trzecia sesja dotyczy nowych technologii i nowych potencjalnych źródeł danych, takich jak big data. Wśród rozważanych zagadnień znajdą się: praktyczna użyteczność tych technologii jako źródeł danych, wiarygodność wyników badań i skala poprawy szacunków gospodarki nieformalnej. W czwartej sesji rewizji zostaną poddane szacunki przepływów pieniężnych między państwami, z naciskiem na środki pochodzące z nielegalnych źródeł, nielegalnie przemieszczane lub służące celom niezgodnym z prawem. Ostatnia sesja posłuży podsumowaniu wcześniejszych rozważań i sformułowaniu rekomendacji.

Termin zgłoszeń upływa 25 października.

Więcej informacji: https://www.imf.org/en/News/Seminars/Conferences/2019/03/25/7th-statistical-forum