W najnowszym numerze „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician”

W nr. 4/2022 „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician” polecamy Państwa uwadze trzy artykuły. Marek Rocki w pracy Relatywna premia płacowa jako efekt zmiany miejsca zamieszkania absolwentów studiów wyższych poddaje obserwacji ekonomiczne uwarunkowania migracji osób z wyższym wykształceniem w Polsce – istnienie relatywnej premii płacowej w rok po uzyskaniu dyplomu. Artykuł Klasyfikacja powiatów pod względem stopnia rozwoju funkcji turystycznej Ewy Synówki dotyczy ustalenia optymalnego sposobu podziału powiatów pod względem rozwoju funkcji turystycznej. Swapnil Singh, Guru Ashish Singh i Rajwant Kaur w pracy Relationship between propensity to social innovation and striving for gender equality: sample study based on the example of India rozpatrują związek między tendencjami w zakresie innowacji społecznych i dążeniem do równości płci.

Ponadto numer zawiera sprawozdanie z XXXIX Międzynarodowej Konferencji Naukowej Multivariate Statistical Analysis MSA 2021, która odbyła się w dniach 8–10 listopada 2021 r. na Uniwersytecie Łódzkim.

Czytelnicy jak zwykle znajdą w numerze również omówienie nowości wydawniczych GUS.

Numer jest dostępny na stronie https://ws.stat.gov.pl/Issue/2022/4. Zachęcamy do lektury.