8. Międzynarodowa Konferencja dotycząca Statystyki Rolnictwa

Międzynarodowe konferencje dotyczące statystyki rolnictwa (International Conference on Agricultural Statistics, ICAS) pod patronatem Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Żywności i Rolnictwa (Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO), Banku Światowego (World Bank, WB), Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (United States Department of Agriculture, USDA) oraz innych międzynarodowych instytucji odbywają się co trzy lata, począwszy od 1998 r. Organizatorami ósmej edycji (ICAS VIII), która odbędzie się 18–21 listopada tego roku w New Delhi, są: ICAR – Indyjski Instytut Statystyki Rolnictwa (Indian Agricultural Statistics Research Institute, ICAR–IASRI), Indyjskie Towarzystwo Statystyki Rolnictwa (Indian Society of Agriculture Statistics, ISAS) i Państwowa Akademia Nauk Rolniczych (National Academy of Agricultural Sciences, NAAS) we współpracy z Komitetem ds. Statystyki Rolnictwa Międzynarodowego Instytutu Statystycznego (Committee on Agricultural Statistics of International Statistical Institute, ISI–CAS).

„Statystyka na rzecz transformacji rolnictwa dla osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju (SDGs)” to temat tegorocznej konferencji. Zostanie ona poświęcona wypracowaniu najlepszych praktyk przy generowaniu danych umożliwiających śledzenie społecznego, gospodarczego i środowiskowego wymiaru działalności rolniczej oraz polityki rolnej, jak również doskonaleniu krajowych systemów statystycznych. Wydarzenie zgromadzi około 400 delegatów z całego świata.

Program konferencji obejmuje sesje plenarne, około 40 sesji równoległych, skupionych wokół dziesięciu zagadnień tematycznych, sesje plakatowe, itp. Konferencji będą towarzyszyć także specjalne sesje szkoleniowe: „Metodologia spisów rolnych i badań dla młodych statystyków” organizowana przez USDA (22–23 listopada), „Wykorzystanie administracyjnych źródeł danych w statystyce rolnictwa” organizowana przez Eurostat (22 listopada), podczas której swoją wiedzą podzielą się eksperci Głównego Urzędu Statystycznego, oraz „Likwidowanie braków danych dotyczących rolnictwa za pomocą zintegrowanych badań rolnych” organizowana przez FAO (22 listopada).

Więcej informacji: http://icas2019.icar.gov.in/