Nowe zeszyty „Review of Income and Wealth” i „Statistical Journal of the IAOS”

W kwietniu i czerwcu 2022 r. ukazały się nowe zeszyty dwóch czasopism naukowych z zakresu statystyki i nauk pokrewnych: „Review of Income and Wealth” oraz „Statistical Journal of the IAOS”. Główny Urząd Statystyczny wspiera oba czasopisma poprzez członkostwo w organizacjach, z którymi związane są periodyki.

„Review of Income and Wealth” („ROIW”) to oficjalne czasopismo Międzynarodowego Stowarzyszenia na rzecz Badań nad Dochodem i Zamożnością (International Association for Research in Income and Wealth – IARIW). Głównym celem „ROIW” jest rozwój wiedzy na temat definicji, pomiarów i interpretacji dochodu krajowego, zamożności i dystrybucji. Najnowszy numer 68(1) jest wydaniem specjalnym związanym z konferencją organizowana przez IARIW i Wyższą Szkołę Ekonomii w Moskwie (Higher School of Economics – HSE) „Doświadczenia i wyzwania dotyczące pomiaru dochodów i zamożności w krajach Europy Wschodniej oraz Wspólnoty Niepodległych Państw”, która odbyła się 17–18 września 2019 r. w Moskwie. Numer, pod gościnną redakcją Ilyi B. Voskoboynikova, zawiera artykuły dotyczące m.in. dowodów niewystępowania pułapki średniego rozwoju w świetle rachunku produktywności KLEMS dla Polski, wkładu aktywów niematerialnych do wzrostu rosyjskiej gospodarki, szans krajów produkcyjnie zapóźnionych na dogonienie liderów, trendów dotyczących nierówności i ubóstwa w Rosji, nierówności i redystrybucji dochodów w Litwie, wpływu dostosowań skal równoważności na dynamikę ubóstwa, nierówności dochodowej w Rosji w kontekście pogody oraz dystrybucji dochodów jako determinanty zadłużenia gospodarstw domowych.

Spis treści i wybrane artykuły są dostępne pod adresem: https://onlinelibrary.wiley.com/toc/14754991/current.

Nr 38(2) „Statistical Journal of the IAOS” to najnowszy zeszyt kwartalnika wydawanego przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Statystyki Publicznej (International Association for Official Statistics – IAOS). Zasadniczym celem tego czasopisma jest wspieranie misji IAOS: promocji zrozumienia i rozwoju statystyki publicznej oraz wzmacniania rozwoju efektywnych i skutecznych usług statystycznych w skali światowej. Bieżący numer zawiera 31 artykułów dotyczących siedmiu zagadnień. Jako pierwszy przedstawiony został podstawowy tekst Grupy Refleksyjnej (Reflection Group), powstałej w Krakowie podczas konferencji AIOS „Wartościowe informacje w trudnych czasach”, która odbyła się w dniach 22–26 kwietnia 2022 r. Autorzy podsumowali wyzwania, mocne i słabe strony statystyki publicznej oraz zadeklarowali rozwijanie współpracy, podejmowanie przywództwa i zarządzanie danymi w celu przywrócenia ich znaczenia. Drugim zagadnieniem poruszonym przez autorów pięciu prac w tym numerze był wpływ epidemii COVID-19 na statystykę publiczną. Artykuły dotyczące następnych czterech tematów powstały na podstawie referatów wygłoszonych podczas Światowego Kongresu Statystyki zorganizowanego przez Międzynarodowy Instytut Statystyczny w 2021 r. Zagadnieniami z tego zestawu były: zarządzanie statystyką publiczną – źródła finansowania, wykorzystanie danych statystycznych w podejmowaniu decyzji, przewodniki i rekomendacje oraz metody i doświadczenia z zakresu prognoz krótkookresowych. Ostatnia sekcja w bieżącym numerze zawiera cztery dość różne artykuły na temat metodologii i źródeł danych.

Cały numer dostępny jest pod adresem: https://content.iospress.com/journals/statistical-journal-of-the-iaos/38/2.