W najnowszym numerze „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician”

W nr. 7/2022 „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician” znalazły się trzy artykuły. Praca Marzanny Lament i Sławomira Bukowskiego pt. Non-financial reporting as a determinant of financial efficiency of insurance companies dotyczy wpływu raportowania niefinansowego na efektywność finansową zakładów ubezpieczeń działających na polskim rynku. Autorzy oceniają ten wpływ jako statystycznie istotny. Przedmiotem artykułu Romana Kosmalskiego pt. Wykorzystanie zagregowanej funkcji produkcji do określenia źródeł konwergencji gospodarczej województw jest identyfikacja czynników warunkujących konwergencję gospodarczą na poziomie województw w krótkim horyzoncie czasowym. Przeprowadzone przez autora badanie nie potwierdziło występowania konwergencji rozumianej jako wyrównywanie się poziomu PKB na osobę pracującą. Joanna Adrianowska w pracy Ocena procesu starzenia się ludności krajów Unii Europejskiej za pomocą modelu konwergencji beta zajęła się z kolei bardzo ważnym problemem starzenia się społeczeństwa. Jak dowodzi, różnice pod względem starzenia się ludności pomiędzy krajami UE stopniowo maleją.

Ponadto w tym wydaniu przedstawiono sylwetkę profesora Tadeusza Jana Gerstenkorna, zmarłego w grudniu zeszłego roku matematyka i statystyka. Omówione zostały również nowości wydawnicze GUS z ostatniego miesiąca.

Numer jest dostępny na stronie https://ws.stat.gov.pl/Issue/2022/7. Zachęcamy do lektury.