W najnowszym numerze „Statistics in Transition new series”

Numer 3/2022 Statistics in Transition new series prezentuje szerokie spektrum tematów omówionych w 12 artykułach.

Wydanie otwiera artykuł Jacka Białka, Tomasza Panka i Jana Zwierzchowskiego Assessing the effect of new data sources on the consumer price index: a deterministic approach to uncertainty and sensitivity. Autorzy omawiają wykorzystanie alternatywnych źródeł danych o cenach (dane skanowane i skrobane) w analizie dynamiki cen wraz z doborem odpowiedniej formuły wskaźnika cen.

Yeil Kwon w pracy A comparison of the method of moments estimator and maximum likelihood estimator for the success probability in the Fibonacci-type probability distribution pokazuje, że rozkład prawdopodobieństwa typu Fibonacciego dostarcza probabilistycznych modeli do ustalania reguł zatrzymania związanych z liczbą kolejnych sukcesów.

Mriganka Mouli Choudhury, Rahul Bhattacharya i Sudhansu S. Maiti, autorzy artykułu Estimation of P(X ≤ Y) for discrete distributions with non-identical support , omawiają temat estymacji P(X ≤ Y) dla rozkładów dyskretnych z nieidentycznym wsparciem, a Parvis Nasiri w pracy Interval shrinkage estimation of the parameter of exponential distribution in the presence of outliers under loss functions analizuje problem, jakim jest estymacja interwałowa parametru rozkładu wykładniczego w obecności wartości odstających na podstawie funkcji straty.

Artykuł Adama Szulca Polish inequality statistics reconsidered: are the poor really that poor? dotyczy statystyki nierówności dochodowych w Polsce. Autor krytycznie analizuje problem z danymi, który zwykle pojawia się w badaniach z tego obszaru.

W pracy New polynomial exponential distribution: properties and applications Abdelfateh Beghriche, Halim Zeghdoudi, Vinton Raman i Sarra Chouia omawiają ogólne pojęcie rozkładu XLindleya, a Varathan Nagarajah w artykule An improved ridge type estimator for logistic regression pokazuje, jak przezwyciężyć efekt wielowspółliniowościw regresji logistycznej.

Przedmiotem pracy Sergiusza Hermana Impact of restrictions on the COVID-19 pandemic situation in Poland jest wpływ wprowadzonych zakazów i ograniczeń na rozprzestrzenianie się pandemii w Polsce.

Kolejny artykuł – Modified exponential time series model with prediction of total COVID-19 cases in Belgium, Czech Republic, Poland and Switzerland – również dotyczy pandemii. Jego autorzy Wachirapond Permpoonsinsup i Rapin Sunthornwat przedstawiają zmodyfikowany wykładniczy model szeregu czasowego z predykcją wszystkich przypadków COVID-19 w Belgii, Czechach, Polsce i Szwajcarii.

Aijaz Ahmad, S. Qurat ul Ain, Afaq Ahmad i Rajnee Tripathi w artykule Poisson area-biased Ailamujia distribution and its applications in environmental and medical sciences omawiają dystrybuantę Ailamujia w rozkładzie obszarowym Poissona z zastosowaniami w naukach środowiskowych i medycznych.

W referacie Triads or tetrads? Comparison of two methods for measuring the similarity in preferences under incomplete block design, wygłoszonym na 38. Międzynarodowej Konferencji Naukowej Multivariate Statistical Analysis MSA 2019, Artur Zaborski porównuje dwie niekompletne metody pomiaru podobieństwa preferencji, tj. metodę triad i metodę tetrad.

Wydanie kończy się pracą Two-stage cluster sampling with unequal probability sampling in the first stage and ranked set sampling in the second stage, zamieszczoną w dziale Research Communicates and Letters. Michael C. Ugwu i Mbanefo S. Madukaife omawiają dwustopniowe próbkowanie klastrowe z próbkowaniem z nierównym prawdopodobieństwem w pierwszym etapie i próbkowaniem ze zbioru rangowego w drugim etapie.

Numer jest dostępny na stronie https://sit.stat.gov.pl/Issue/29. Zapraszamy do lektury.