51. posiedzenie Komitetu ds. Europejskiego Systemu Statystycznego

W dniach 9–10 lutego w Luksemburgu zbierze się po raz 51. Komitet ds. Europejskiego Systemu Statystycznego (European Statistical System Committee – ESSC). Na pierwszy dzień, poprzedzający główne posiedzenie, zaplanowano seminarium poświęcone wyzwaniom i szansom, jakie niesie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiego zarządzania danymi (akt w sprawie zarządzania danymi), opublikowane w połowie 2022 r. Podstawą dyskusji będą wyniki pogłębionej analizy dotyczącej Europejskiego Systemu Statystycznego (ESS).

ESSC jest najważniejszym forum unijnym poświęconym statystyce europejskiej. Zapewnia fachowe doradztwo dla Komisji Europejskiej w zakresie opracowywania i rozpowszechniania statystyk zgodnie z międzynarodowymi zasadami. W jego skład wchodzą szefowie urzędów statystycznych państw UE i EFTA, przewodniczy mu zaś dyrektor generalny Eurostatu. Komisja Europejska zasięga opinii ESSC w odniesieniu do środków, które zamierza przeznaczyć na rozwój statystyki europejskiej, z uwzględnieniem kwestii opłacalności, harmonogramu produkcji, obciążeń sprawozdawczych oraz priorytetów i kierunków rozwoju.

Do najważniejszych zagadnień planowanych do dyskusji podczas najbliższego posiedzenia komitetu należy projekt zmiany ramowego Rozporządzenia PE i Rady 223/2009 w sprawie statystyki europejskiej. Jest to finalny etap uzgodnień przed opublikowaniem zmienionego tekstu przez Komisję Europejską. Rewizja ma przede wszystkim służyć rozszerzeniu przepisów dotyczących źródeł danych, tak aby umożliwić statystyce publicznej dostęp do źródeł pozastatystycznych, w tym danych pozostających w gestii podmiotów sektora prywatnego i big data, oraz korzystanie z nich. Ponadto w agendzie ESSC przewidziano m.in. zaopiniowanie propozycji działań innowacyjnych w ramach ESS, a także omówienie stanu prac nad trzecią rundą przeglądów partnerskich, sposobu pomiaru zharmonizowanych wskaźników cen konsumpcyjnych, komunikacji strategicznej w ESS oraz raportów dotyczących ESS opracowanych przez Europejską Radę Konsultacyjną ds. Statystyki oraz Europejski Trybunał Obrachunkowy. Ponadto przedstawiony zostanie stan prac nad istotnymi wydarzeniami w ESS – konferencją DGINS oraz spotkaniem prezesów urzędów statystycznych pn. „Statistical leadership in the emerging digital societies”, organizowanym przez prezydencję szwedzką.

Więcej informacji: https://ec.europa.eu/transparency/comitology-register/screen/meetings/CMTD%282023%2973/consult?lang=pl.